تولّد پرواز آزمایش خودروی الکتریکی دنیای خودرو

تولّد: پرواز آزمایش خودروی الکتریکی دنیای خودرو

عکس) + نخستین آزمایش موفق خودرویی که پرواز کرد (

این خودروپرواز می تواند در حالت کروز با بیشینه سرعت 300 کیلومتر بر ساعت پرواز کند و مسافت 300 کیلومتر را بپیماید.  نخستین آزمایش موفق خودرویی..

ادامه مطلب